top of page

תקנון הגרלת שמלת ערב של רמי גואטה – ינואר 2016

 

1. הגדרות ההגרלה:


חברת רמי גואטה – מעצב אופנה (להלן: “החברה") מקיימת הגרלה לכבוד השנה האזרחית החדשה שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: “ההגרלה").


 

2. פרשנות:

2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. 

3. תקופת ההגרלה:

3.1 תקופת ההגרלה הינה מיום 24 בדצמבר, 2015, ועד ליום 24 בינואר, 2016 (עד השעה 22:00) ובהתאם למפורט במודעת הפייסבוק ובתקנון זה ("תקופת ההגרלה").

3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההגרלה ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בעמוד הפעילות, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3.3 החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה להגרלה לאחר סיום תקופת ההגרלה, לרבות בגין קישוריות להגרלה שתופענה בעמוד הפעילות ו/או בעמודי פייסבוק אחרים ו/או באתרים השונים באינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, לאחר תקופת ההגרלה. 

4. תנאי ההשתתפות בהגרלה:

4.1 על המשתתף בהגרלה ללחוץ “לייק” לדף החברה, לשתף את “פוסט” ההגרלה ולהגיב ל”פוסט”. משתתף בהגרלה אשר לא ימלא את הפרטים לעיל, או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת ההגרלה לא יוכל להשתתף ההגרלה ו-או לקבל הפרס המחולק במסגרתה.

4.2 כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות. 

5. הפרס וקבלת הפרס:


5.1 הפרס הינו שמלת ערב של רמי גואטה מקולקציית 2015.

5.2 בחירת השמלה אשר תוענק לזוכה תתבצע ע”י החברה בלבד, לפי מלאי החברה.

5.3 החברה שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

5.4 אין בעתם השתתפות משתתף זה או אחר בהגרלה כדי להבטיח את זכאותו ו-או זכאות מי מטעמו לפרס.

5.5 על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה בו להגיע אל סטודיו רמי גואטה הממוקם ברחוב שביל המרץ6, ת”א. במידה והזוכה לא הגיע עד ה-25/02/16 לממש את הפרס, מיום סיום הפעילות, עלול הדבר לשלול ממנו את זכאותו לפרס.

5.6 החברה שומרת על זכותה לשנות זמן מימושו הסופי של הפרס.

5.7 החברה שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

5.8 החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה.

5.9 החברה לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 

 

 

6. בחירת הזוכה ואיתורו:

6.1 שם הזוכה יבחר אקראית מתוך רשימת המשתתפים בהגרלה.

6.2 תוצאות ההגרלה תפורסמנה בדף הפייסבוק של החברה בסיום ההגרלה וכמו כן, תשלח להודעה הודעה פרטית בפייסבוק על זכייתו.

6.3 החברה תמסור לזוכה את הפרס במועד שייקבע בין החברה לבין הזוכה.


 

 

7. כללי:

7.1 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

7.2 ידוע למשתתף כי המבצע אינו נערך בחסות, בתמיכת או בניהול אתר "פייסבוק" ואין לקשרו אליו.

7.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפעילות. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות בהגרלה, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

7.4 החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את ההגרלה ו/או לשנות את כל התנאים או חלק מהם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך.

7.5 לבירורים ושאלות בקשר להגרלה ניתן לפנות אל החברה, בכתובת: info@ramiguetta.com

7.6 כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

7.7 כל התנהגות של החברה לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור בתקנון זה.

7.8 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הקשור למבצע הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל ההגרלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

bottom of page